REGULAMIN

Regulamin Ośrodka Wypoczynkowego LIPY

I

Postanowienia ogólne

1. Pobyt na terenie Ośrodka oznacza znajomość i akceptację niniejszego regulaminu.

2. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Ośrodku dozwolony wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

3. Osoby nie zakwaterowane w domku oraz na polu namiotowym i kempingowym , a przebywające w Ośrodku po godz. 22.00 zobowiązane są do jego natychmiastowego opuszczenia.

4. Na terenie Ośrodka psy mogą przebywać wyłącznie na smyczy pod opieką opiekuna

5. Na terenie Ośrodka zabrania się prowadzenia wszelkiego handlu, hazardu, działań promocyjnych i reklamowych bez zgody Kierownika Ośrodka.

6. Na terenie Ośrodka zabrania się organizacji imprez bez zgody Kierownika Ośrodka.

7. Na terenie Ośrodka obowiązuje zakaz grillowania, z wyłączeniem domków ,przyczep i namiotów.

II

Zasady zakwaterowania

1. Goście mogą korzystać z zakwaterowania na terenie Ośrodka: w domkach, na polu namiotowym i kempingowym, zgodnie z obowiązującym cennikiem i warunkami rezerwacji.

2. Doba w domkach trwa od godz. 14.00 do godz. 10.00.

3. Nie zgłoszenie w Recepcji dodatkowej osoby nocującej w domku, przyczepie lub namiocie równoznaczne jest z dodatkową opłatą w wysokości 100 zł/ doba.

4. Po ukończeniu doby hotelowej zostaje naliczana opłata w wysokości 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

5. Wszystkie osoby wjeżdżające na teren Ośrodka w celu skorzystania z miejsc noclegowych zobowiązane są do:

-dokonania meldunku na podstawie ważnego dokumentu tożsamości,

-wniesienia opłat za pobyt w Ośrodku według cennika,

-pozostawienia kaucji w wysokości: 500 zł/ domek, która zostanie zwrócona w dniu wyjazdu, po zdaniu domku, pod warunkiem, że goście przestrzegali regulaminu pobytu.

6. W godzinach od 22.00 do 7.00 Ośrodek jest zamknięty. Przyjazdy/odjazdy w tych godzinach należy uzgadniać indywidualnie z Recepcją.

7. Zastrzegamy sobie prawo odmowy zakwaterowania osobom:

-będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,

-które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny,

-które nie poinformowały Kierownika Ośrodka o organizacji imprez zorganizowanych.

8. Przekazanie i zdanie domku lub miejsca biwakowego następuje w obecności personelu Ośrodka.

9. Z chwilą przejęcia kluczy do domku zameldowany Gość staje się osobą materialnie odpowiedzialną za przedmioty oddane do użytkowania. Zaraz po wejściu, prosimy o sprawdzenie faktycznego stanu wyposażenia zgodnie z Kartą inwentaryzacyjną. W przypadku stwierdzenia różnic, fakt ten należy zgłosić personelowi Ośrodka w ciągu pierwszej godziny pobytu. Za wszelkie zauważone i nie zgłoszone braki i usterki w wyposażeniu odpowiada aktualny najemca domku.

10. Zgubienie klucza przez Gościa skutkuje uiszczeniem opłaty w wysokości 50 zł.

11. Prosimy o zachowanie szczególnej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi.

12. W domkach zabrania się w szczególności:

-palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych

-wynoszenia z domku przedmiotów stanowiących jego wyposażenie (np. meble, koce),

-pozostawiania bez nadzoru przewodów i urządzeń elektrycznych pod napięciem.

-używania głośnej muzyki

-zakaz grillowania na tarasie domku.

13. Namioty i przyczepy kempingowe ustawia się w miejscach specjalnie do tego wyznaczonych, po dokonaniu meldunku w Recepcji i opłaceniu pobytu.

14.Doba na polu namiotowym trwa od godz.14.00 do godz.12.00

III

Przepisy porządkowe

1. Przebywanie na terenie Ośrodka zobowiązuje do zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu: własnemu, innych Gości oraz mieniu Ośrodka.

2. Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 07.00 rano.

3. Na terenie Ośrodka Wypoczynkowego LIPY zabrania się używania przenośnego sprzętu nagłaśniającego zakłócającego wypoczynek innym wczasowiczom.

4. Osoby nieprzestrzegające regulaminu, zakłócające spokój i porządek w Ośrodku mogą zostać z niego usunięte bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.

5. Ognisko rozpalamy tylko w miejscu do tego wyznaczonym. Odpady pozostawione po grillowaniu należy zalać wodą i umieścić we wskazanym przez pracowników Ośrodka miejscu.

6. Apteczka pierwszej pomocy znajduje się w Punkcie Gastronomicznym.

7. Szkody powstałe z winy Gości rozliczane są na miejscu. W przypadku braku możliwości ustalenia kosztu naprawy w chwili powstania szkody, dopuszcza się dokonanie wyceny szkody w terminie 7 dni. W tym przypadku należy sporządzić protokół zniszczeń.

8. Bardzo prosimy o dbanie o czystość i porządek na terenie Ośrodka.

Ewentualne usterki prosimy zgłaszać na bieżąco personelowi Ośrodka.

9. Przed opuszczeniem Ośrodka winno się posprzątać zajmowane po sobie miejsce, a śmieci wynieść do rozstawionych kontenerów na odpady.

10. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zgubione przez Gości na terenie Ośrodka.

IV

Zasady parkowania pojazdów

1. Osoby wjeżdżające samochodem oraz motocyklem na teren Ośrodka mają obowiązek uiszczenia opłaty parkingowej zgodnie z obowiązującym cennikiem.

2. Parkowanie wyłącznie na miejscach parkingowych wyznaczonych do tego celu.

3. Parking na terenie Ośrodka jest parkingiem niestrzeżonym.

4. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.

V

Postanowienia końcowe

1. Goście korzystający z usług Ośrodka zobowiązują się nie tylko przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, ale również przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz poleceń Kierownictwa i obsługi Ośrodka.

2. Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych usług należy zgłaszać bezpośrednio Kierownikowi Ośrodka. Skargi wniesione po zakończeniu świadczenia mogą nie zostać rozpatrzone.

TELEFONY ALARMOWE

Pogotowie Ratunkowe 999

Straż Pożarna 998

Policja 997 lub 112